What Should I call My Baby? Awesome Sanskrit Yoga Babies Names

Boys

 1. Bodhi
 2. Dharma
 3. Jai
 4. Kavi
 5. Krishna
 6. Lotus
 7. Niran
 8. Omkar
 9. Prana
 10. Rishi
 11. Shanti
 12. Siddhartha
 13. Surya
 14. Tejas
 15. Ujjayi
 16. Vayu
 17. Yogi
 18. Arjuna
 19. Dhanvantari
 20. Kapil
 21. Madhava
 22. Ravi
 23. Shiva
 24. Vayu
 25. Yashas
 26. Yogendra
 27. Nataraj

Girls

 1. Aria
 2. Devi
 3. Ishani
 4. Gaia
 5. Indira
 6. Isla
 7. Jaya
 8. Kala
 9. Kamala
 10. Lakshmi
 11. Leela
 12. Lalita
 13. Maya
 14. Nala
 15. Ananda
 16. Nirvana
 17. Priya
 18. Radha
 19. Sahara
 20. Shakti
 21. Sita
 22. Tara
 23. Uma
 24. Veda
 25. Nandini
 26. Saraswati
 27. Shanti